Повідомлення про плановану діяльність КП "Київський метрополітен"

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» (код ЄДРПОУ 03328913) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

03056, м. Київ, просп. Перемоги, будинок 35. тел.: (044) 238-48-77, (067) 366-00-07

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.

Видобування питних підземних вод (корисні копалини загальнодержавного зна­чення, згідно постанови Кабінету Міністрів України віл 12.12.1994 р. №827') з ділянки Київського родовища, що розташована у м. Київ для виробничих проблем підприємства. Згідно Спеціального дозволу на користування надрами №4135 від 28.04.2012 року, ді­лянка «Київський Метрополітен» Київського родовища складається з 34 свердловин. На даний момент підприємством експлуатуються 24 свердловини, решта затампоновані. про що свідчать відповідні акти.

Технічна альтернатива 1.

Водозабір представлений 24 свердловинами, що розташовані на території м. Київ.

Свердловини №1. №3. №4. №5. №6. №7. №31(1). №31(2). №43. №44. №52. №59(1). №59(2). №60(1). №60(2). №61(1). №61(2). №71. №72. №74. №75. №153(3). №56(174(1)) та №56(174(2)) експлуатують Сеноманський та Юрський водоносні горизонти. Сверд­ловини пробурені на глибину 80.0-341.0 м. Дебіт свердловин коливається від 12,0м3/добу до 72.0 м3/добу. Сумарний водозабір складає 6661.197 м3/добу. 704.549 тис. м3/рік. Облік води зі свердловин здійснюється лічильниками типу Wp-dynamyc. Видобування підземних вод здійснюється насосами типу ЕЦВ та WILO.

Експлуатація родовища продовжується наявним фондом обладнання у межах під­рахованих та затверджених протоколом ДКЗ №4320 від 15.03.2018 р. запасів.

Технічна альтернатива 2.

Планується заміна існуючих лічильників води на ультразвукові Зргомера-125.

3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Планована діяльність здійснюється в межах ділянки Київського родовища, що ро­зташована на території м. Київ.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Підприємством КП «Київський метрополітен» було проведене геологічне вивчен­ня ділянки Київського родовита питних підземних вод. Експлуатаційні запаси родо­вища затверджені протоколом №4320 від 15.03.2018 р. тому розгляд місця провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення, спла­тою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльнос­ті (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

КП «Київський метрополітен» має на балансі 24 експлуатаційні свердловини. Устя свердловин знаходяться під землею. Свердловини пробурені на глибину 80.0- 341.0 м. Дебіти свердловин становлять 12.0-72.0 м3/добу. Станом на 01.03.2018 р. екс­плуатаційні запаси питних підземних вод - 6.67 тис. м3/добу.

6.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1 та 2

-  дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО;

-    дотримання умов спеціального водокористування; щодо територіальної альтернативи

-    дотримання меж поясів ЗСО. щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається

7.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1 та 2

На родовищі використовується закрита система забору, очищення, розподілу во­ди. що відповідає сучасним вимогам. Підземні насосні станції побудовані відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», та задовольняють умовам які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо територіальної альтернативи 1

Водозабір знаходяться в підземних спорудах Святошинсько-Броварської, Оболонсько-Теремківської, Сирецько-Печерської ліній. Зона санітарної охорони витримана відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та передбачено заходи які не допускають забруднення гли­бинних водоносних горизонтів. щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається

8.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1 та 2

атмосферне повітря - відсутній:

водне середовище - обсяги водокористування;

грунти - відсутні:

рослинний і тваринний світ - відсутній: вплив на клімат і мікроклімат - відсутній: вплив на техногенне середовище - відсутній.

щодо територіальної альтернативи 1

соціальне середовище - позитивний; щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльнос­ті та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцін­ку впливу на довкілля”)

Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля. п.п.З п. З ст. З (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються зем­левласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок) та п.п.13 п. З ст. З ( водозабір підземних вод, що перевищує 300 м3/добу~).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає вклю­ченню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на до­вкілля» № 2059-УІІІ від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громад­ськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на до­вкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої дода­ткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на до­вкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недо­пустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її прова­дження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадсько­сті для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до­вкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом госпо­дарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадсько­го обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційно­му веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до пла­нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розмі­щені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарю­вання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауважен­ня і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних да­них. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зо­бов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити заува­ження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами (видобу­вання корисних копалин - питна підземна вода) для свердловин ділянки Київсього ро­довища питних підземних вод.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною службою геології та надр України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 04080. м. Київ, вул. Турівська. 28. тел.: (044) 366-64-10. Е-mail: есоdep@kmda.gov.ua, начальник відділу оцінки впливу на довкілля: Вергеліс Андрій Васильович.

Перейти до спискуВерсiя для друку

  

 

Новини Центру надання адмін. послуг