«Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів»

 Київ 2016

ЗМІСТ:

1. Порядок скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру        

2. Підстави для скасування рішення про державну реєстрацію.

3. Складання Висновку про скасування рішення про державну реєстрацію.

 

1. Порядок скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру

Порядок скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру

  Скасування рішення про державну реєстрацію здійснюється на підставі рекомендацій щодо застосування Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру (далі - Порядок), схваленого постановою колегії Міністерства юстиції України від 21 вересня 2000 р. № 26, розробленого відповідно до пункту 17 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. №731 (із змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. №420 та від 16 жовтня 1998 р. №1640, далі - Положення).

  Порядок визначає процедуру скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного  реєстру (далі – скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів), термін набрання чинності висновком про скасування рішення про державну реєстрацію, опублікування цього висновку, оскарження рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта тощо.

  Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, які пройшли правову експертизу та державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України та територіальних управліннях юстиції.

 2. Підстави для скасування рішення про державну реєстрацію

Підставами для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта є:

виявлення обставин, що не були відомі реєструючому органу під час реєстрації нормативно-правового акта.

Це можуть бути: нормативно-правові акти колишнього Союзу РСР, у тому числі міністерств та державних комітетів; рішення судів; відомчі нормативно-правові акти, що не були зареєстровані в установленому законодавством порядку і про які реєструючий орган не знав, тощо.

 винесення рішення суду про визнання нормативно-правового акта неправомірним (недійсним).

Рішення суду про визнання нормативно-правового акта неправомірним (недійсним) може бути прийнято: відносно відомчого акта, який занесено до державного реєстру реєструючим органом (положення, інструкція тощо, затверджені розпорядчим документом відповідного органу) або відносно акта законодавства (закону, указу Президента України, постанови Кабінету Міністрів України), на підставі яких було прийнято цей відомчий акт.

виявлення порушень або недотримання вимоги пункту 16 Положення органом, що видав нормативно-правовий акт.

У разі виявлення реєструючим органом порушення, яке не було вчасно усунуто, або недотримання вимоги пункту 16 Положення орган, що видав відомчий нормативний акт на підставі відповідного акта законодавства, зобов’язаний у місячний термін з дня внесення змін чи доповнень до цього акта або визнання його таким, що втратив чинність, унести відповідні зміни чи доповнення до свого акта або визнати його таким, що втратив чинність.

При невиконанні цієї вимоги реєструючий орган приймає заходи щодо скасування рішення про державну реєстрацію такого нормативно-правового акта.

інші обставини, що виникли після державної реєстрації нормативно-правового акта.

Такою обставиною може бути, зокрема, помилка, допущена реєструючим органом.

Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта здійснюється реєструючим органом незалежно від часу державної реєстрації такого акта.

Перегляд зареєстрованих нормативно-правових актів з метою скасування рішення про державну реєстрацію.

Перегляд зареєстрованого нормативно-правового акта з метою скасування рішення про його державну реєстрацію здійснюється реєструючим органом також у разі надходження пропозицій від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів прокуратури, суду, громадян та з власної ініціативи.

При надходженні такої пропозиції (або з власної ініціативи), реєструючий орган пропонує органу, що видав нормативно-правовий акт, проаналізувати ці пропозиції та проінформувати про результати їх розгляду реєструючий орган у встановлений ним термін.

Скасування рішення про державну реєстрацію такого нормативно-правового акта здійснюється реєструючим органом у випадку, якщо у ході перегляду цього акта буде встановлено його невідповідність чинному законодавству України.

При необхідності внесення до нормативно-правового акта змін чи доповнень або визнання його таким, що втратив чинність, скасування рішення про державну реєстрацію цього акта проводиться у встановленому порядку.

У разі виникнення однієї з вищезгаданих підстав для скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта, реєструючий орган попередньо письмово пропонує органу, що видав нормативно-правовий акт, у 5-денний термін привести його у відповідність до чинного законодавства чи визнати таким, що втратив чинність, і про прийняте рішення в цей же термін проінформувати реєструючий орган. При невиконанні органом, що видав нормативно-правовий акт, вказаної вимоги, реєструючий орган скасовує рішення про державну реєстрацію цього нормативно-правового акта.

Якщо під час перегляду виявлено, що зареєстрований нормативно-правовий акт видано суб’єктом нормотворення з порушенням законодавства, зокрема з перевищенням компетенції, рішення про державну реєстрацію такого акта скасовується реєструючим органом без дотримання згаданої процедури.

Слід мати на увазі, що:

- орган, якому направлено відповідного листа, повинен повідомити реєструючий орган про заходи, що ним прийняті, а саме: вносяться зміни чи доповнення до акта; його визнано таким, що втратив чинність; акт викладено в новій редакції;

- наказ (інший розпорядчий документ), яким будуть затверджені зміни чи доповнення до нормативного акта або цей акт буде визнано таким, що втратив чинність, подається на державну реєстрацію до реєструючого органу в установленому законодавством порядку.

3. Складання Висновку про скасування рішення про державну реєстрацію

Рішення про скасування державної реєстрації нормативно-правового акта оформляється шляхом складання Висновку про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта із зазначенням у ньому конкретних причин скасування за встановленою формою.

Висновок про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта затверджується керівником реєструючого органу.

Повідомлення про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта разом з копією Висновку в той же день надсилається органу, що видав цей нормативно-правовий акт, та органу, який виніс пропозицію щодо скасування.

Скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта може бути оскаржено органом, нормативно-правовий акт якого скасовано, в 10-денний термін з дня отримання повідомлення про скасування з одночасним повідомленням про оскарження реєструючого органу.

Рішення Міністерства юстиції України оскаржується до Кабінету Міністрів України, а рішення територіального управління юстиції – до Міністерства юстиції України.

Якщо за результатами оскарження вищестоящим органом буде визнано неправомірним рішення про скасування державної реєстрації, Висновок про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта анулюється, про що в цей же день повідомляється орган, що видав нормативно-правовий акт.

Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, виключається з державного реєстру через 10 днів після затвердження Висновку про його скасування, а в разі оскарження цього рішення – з дня отримання реєструючим органом висновку за результатами розгляду такої скарги.

У цей же термін нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, виключається з Єдиного державного реєстру нормативних актів.

Нормативно-правовий акт, рішення про державну реєстрацію якого скасовано, не є чинним з дня його виключення з державного реєстру.

Висновок управління юстиції про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації.

Нормативно-правовий акт, виключений з державного реєстру, підлягає негайному скасуванню органом, що його видав. Копія розпорядчого документа про його скасування надсилається у 5-деннний термін до реєструючого органу.

 Список використаної літератури:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. –  1996. –  № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верховної Ради України. –  1999. –  № 20. – Ст. 190.

3. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» // Відомості Верховної Ради України. –  2006. –  № 30. – Ст. 260.

4. Указ Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 03 жовтня 1992 року № 493 (із змінами).

5. Указ Президента України «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів» від 27 червня 1996 року № 468.

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 28 грудня 1992 року №731 (із змінами).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

8. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про  районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції» від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (із змінами).

9. Наказ Міністерства юстиції України «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів» від 12 квітня 2005 року № 34/5 (із змінами).

8. Наказ Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за  № 67/20380 (із змінами).

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

  

 

Новини Центру надання адмін. послуг